joi, 26 iulie 2012

Primii paşi în repararea nedreptăţilor morale


Am primit la filială o scrisoare prin care am fost încunoştiinţat de emiterea prezentului Ordin al Ministrului Apărării Naţionale prin care vor fi emise legitimaţii militare cadrelor în rezervă şi retragere. Măsura aduce o enormă reparaţie prejudiciilor morale aduse cadrelor militare în rezervă şi retragere de către mai vechiul regim politic.  Subliniez încă o dată că acestea sunt legitimaţii militare, care consfinţesc statutul profesional al aceluia pe care unele personaje politice îl asimilau cu pensionarii. Cadrul militar în rezervă şi retragere este pasibil de a urma instruiri prin convocări de specialitate şi este chemat sub arme în orice moment când situaţia politico-militară internaţională o pretinde. Altfel spus, cadrul militar în rezervă nu este în fapt un pensionar, ci o persoană activă profesional. El nu primeşte o "pensie", ci o "soldă" de rezervist.ORDIN nr. M.76. din 13 iulie 2012 privind instituirea legitimaţiei pentru
cadrele militare în rezervă sau în retragere provenite din Ministerul
Apărării Naţionale

Având în vedere dispoziţiile art. 26 şi 100 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,
ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

CAPITOLUL I: Dispoziţii generale

Art. 1

(1)Se instituie legitimaţia pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere pensionari militari, provenite
din Ministerul Apărării Naţionale, denumită în continuare legitimaţie.
(2)Legitimaţia se emite şi pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere, foşti pensionari militari de
invaliditate din cauza unor accidente în serviciu ori a unor boli contractate în timpul şi din cauza îndeplinirii
obligaţiilor militare, care ulterior au optat pentru pensia din sistemul asigurărilor sociale de stat,

Art. 2

Legitimaţia se emite în scopul facilitării accesului în spaţiile aflate în administrarea Ministerului Apărării
Naţionale, destinate serviciilor medicale, refacerii capacităţii de muncă sau cazării, precum şi activităţilor
recreative, sportive şi culturale, în condiţiile stabilite prin actele normative specifice în domeniu.

Art. 3

Legitimaţia certifică provenienţa cadrului militar din Ministerul Apărării Naţionale, gradul militar şi funcţia
avute la data trecerii în rezervă sau direct în retragere.

Art. 4

Legitimaţia este compusă din două file confecţionate din carton plastifiat în exterior, cu dimensiunile
standard şi culoarea legitimaţiei militare pentru cadrele militare în activitate, cuprinzând datele din modelul
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

CAPITOLUL II: Emiterea şi evidenţa legitimaţiilor la trecerea în rezervă sau
direct în retragere

Art. 5

Emiterea legitimaţiei se face, la solicitarea cadrelor militare, de către structura care iniţiază trecerea
în rezervă sau direct în retragere, concomitent cu celelalte demersuri pe linie de personal efectuate la
încheierea raporturilor de serviciu cu Ministerul Apărării Naţionale.

Art. 6

Legitimaţia se înmânează titularului, în cadru solemn, odată cu comunicarea ordinului/decretului de trecere
în rezervă sau direct în retragere.

Art. 7

Evidenţa legitimaţiilor se ţine nominal, pe serii şi numere, în registre ale căror modele sunt similare celor
pentru evidenţa legitimaţiilor cadrelor militare în activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10
la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin
Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 105/2002*, cu modificările şi completările ulterioare, de către:
*Ordinul nr. M. 105/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca
obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.
a)unitatea emitentă, pentru cadrele militare care se trec în rezervă sau direct în retragere din unitatea
respectivă;
b)centrele militare pe raza cărora domiciliază respectivele cadre militare trecute în rezervă sau direct în
retragere.

Art. 8

În termen de 30 de zile de la data trecerii în rezervă sau direct în retragere, unităţile militare comunică, în
scris, situaţia legitimaţiilor eliberate următoarelor structuri:
a)centrelor militare pe raza cărora domiciliază posesorii acestora;
b)Direcţiei calitatea vieţii personalului, numai pentru cadrele militare trecute direct în retragere.

CAPITOLUL III: Emiterea şi evidenţa legitimaţiilor pentru cadrele militare
aflate în rezervă sau în retragere

Art. 9

(1)Pentru cadrele militare prevăzute la art. 1, aflate deja în rezervă sau în retragere la data intrării în
vigoare a prezentului ordin, emiterea legitimaţiei se face, la solicitarea scrisă a acestora, de către centrele
militare pe raza cărora domiciliază respectivele cadre militare.

(2)În termen de 30 de zile de la data emiterii legitimaţiei pentru cadrele militare în retragere, precum şi la
scoaterea din evidenţă ca rezervişti şi trecerea în retragere, centrele militare au obligaţia de a comunica, în
scris, Direcţiei calitatea vieţii personalului situaţia legitimaţiilor emise.

Art. 10

Evidenţa legitimaţiilor prevăzute la art. 9 se ţine de către centrele militare emitente, în registre ale căror
modele sunt similare celor pentru evidenţa legitimaţiilor cadrelor militare în activitate, stabilite conform
prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în
Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 105/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.

CAPITOLUL IV: Dispoziţii finale

Art. 11

(1)Legitimaţia i se retrage titularului în următoarele situaţii:
a)în situaţia degradării militare, renunţării la cetăţenia română sau retragerii cetăţeniei române;
b)la preschimbarea legitimaţiei.
(2)Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), legitimaţia poate fi retrasă de către centrul militar pe raza
căruia domiciliază cadrul militar în rezervă sau în retragere, cu avizul organului de specialitate care asigură
asistenţa juridică a respectivului centru militar.

Art. 12

Legitimaţiile pierdute sau furate vor fi declarate nule şi publicate în Buletinul administrativ al Ministerului
Apărării Naţionale, cheltuielile fiind suportate de către titularul legitimaţiei.

Art. 13

(1)Regulile de completare a legitimaţiei sunt similare celor pentru completarea legitimaţiilor cadrelor
militare în activitate, stabilite conform prevederilor anexei nr. 10 la "M.R.U.-1, Norme privind sistemul de
gestiune a resurselor umane în Armata României", aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.
M. 105/2002, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul modelului legitimaţiei.
(2)Pentru funcţiile care nu sunt libere la publicare se vor înscrie echivalentele acestora, stabilite conform
reglementărilor în vigoare.

Art. 14

Cererile privind necesarul de legitimaţii se transmit, ierarhic, de către structurile emitente Direcţiei calitatea
vieţii personalului, până la sfârşitul lunii august, pentru anul următor.

Art. 15

Fondurile destinate confecţionării legitimaţiilor se prevăd în proiectul de buget de către directorii
programelor majore/ordonatorii de credite şi se repartizează Centrului tehnic-editorial al armatei, în
calitate de utilizator de credite.

Art. 16

Tipărirea şi numerotarea legitimaţiilor se realizează de către Centrul tehnic-editorial al armatei, pe baza
solicitărilor transmise de Direcţia calitatea vieţii personalului.

Art. 17

Aplicarea timbrului sec şi difuzarea imprimatelor legitimaţiilor către emitenţi se asigură prin grija Direcţiei
calitatea vieţii personalului.

Art. 18

Şeful Direcţiei personal si mobilizare si şeful Direcţiei calitatea vieţii personalului pot emite, în comun,
precizări pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 19

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
-****-

ANEXĂ: Legitimaţia pentru cadrele militare în rezervă sau în retragere
provenite din Ministerul Apărării Naţionale

- model -Ministrul apărării naţionale,
Corneliu Dobriţoiu

Publicat în Monitorul Oficial nr. 518/26 iulie 2012