vineri, 9 martie 2012

Petitie adresata Comisiei de abuzuri a CD

D-na col(rez) Eugenia Lazea,un foarte bun ofiter finantist si cunoscator al legilor dupa care se face revizuirea si rerere-revizuirea pensiilor militare, a intocmit aceasta petitie ce va fi inaintata Parlamentului Romaniei, avand anexat si tabelul cu semnaturile membrilor de sindicat


CĂTRE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI – CAMERA DEPUTAŢILOR
COMISIA PENTRU CERCETAREA ABUZURILOR, CORUPŢIEI ŞI PENTRU PETIŢII
Sediul : PALATUL PARLAMENTULUI

PLÂNGERE ÎMPOTRIVA ABUZURILOR ŞI PROCEDURILOR ILEGALE APLICATE DE M.Ap.N. , M.A.I. ŞI S.R.I., ÎMPOTRIVA PENSIONARILOR MILITARI ALE CĂROR PENSII AU FOST DIMINUATE

Domnule PreşedinteSubscrisa, SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE, CLUJ-NAPOCA (SCMD, CLUJ-NAPOCA), cu sediul în CLUJ-NAPOCA…………………………………………………………………………………, reprezentată de MIRON GELU, în calitate de Preşedinte al SCMD CLUJ-NAPOCA, în temeiul Constituţiei României, art. 51 şi al Ordonanţei nr.27/2002, privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, vă aduc la cunoştinţă următoarele:
1. Procesul de recalculare şi revizuire a pensiilor militare organizat şi condus de către Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi S.R.I., în baza Legii 119/ 2010 şi a OUG nr.1 /2011, conţine multe greşeli şi erori datorate lipsei datelor şi informaţiilor necesare şi aplicării discriminatorii şi abuzive a prevederilor unor acte normative, astfel:

1.1. Legea 119 din 2010 este imorală şi are un caracter distructiv.

a) Este imorală pentru că a fost introdusă la adoptare cu un slogan mincinos prin care se doreşte promovarea principiului contributivităţii pentru toţi militarii, ceea ce este fals. În cazul militarilor nu se poate face dovada contribuţiei la un fond de pensii, ceea ce face imposibila aplicarea unui algoritm de calcul ca şi la civili. Considerând că ar fi putut contribui, inventându-li-se şi o vechime a stagiului de cotizare, deşi nu au cotizat, acest fapt reprezinta în dreptul administrativ un fals; prin introducerea unui element fals într-o bază de calcul, toată baza de calcul devine nulă de drept iar rezultatul este fals.

b) Este imorala, nu pentru că unora li s-au luat din pensii, ci dimpotrivă pentru faptul că li se acordă altora la pensii în plus ceva la care nu au dreptul. Militarii au fost retribuiţi de două secole numai din fondul de înarmare (de la bugetul statului) atât în activitate, cât şi în rezervă, având la bază principiile ierarhiei militare. Retribuirea lor a fost şi va fi diferită de civili şi acest lucru s-a făcut şi se face din mai multe considerente, cum ar fi: condiţii de muncă diferite, categorii diferite de drepturi băneşti, condiţii diferite de plată, timp de muncă diferit, sarcini şi scopul pentru care au fost retribuiţi, obligaţii diferite, să apere, să lupte, să moară dacă situaţia de luptă o cere. De aceea nici nu se poate constitui un fond de pensii din contribuţii, deoarece o armată când se doreşte, în funcţie de politica de înarmare a statului poate fi de 20 de mii de militari sau poate fi şi de 250 de mii aşa cum de altfel a şi fost. Şi atunci ei nu pot fi retribuiţi decât cu solde de la bugetul de înarmare, iar în rezervă tot de aici în funcţie de vechimea îndeplinită şi soldele avute. Constituirea unui fond de pensii din contribuţii, nefiind funcţionabil, ca urmare a fluctuaţiei în timp a efectivelor care pot sa creasca, să scadă ca urmare a unor politici conjuncturale sau pot fi pierdute în luptă.

c) Aplicarea Legii 119/2010 şi în cazul militarilor are un efect devastator asupra fondului de pensii civil întrucât s-a introdus la aprobare fără un studiu de impact, fără a se cunoaşte istoricul drepturilor băneşti în armată, fără a avea răspunsuri, de ce se plătesc în armată solde şi nu salarii, de ce civilii plătesc o contribuţie la un fond de pensii şi militarii nu (exceptie pentru militarii in activitate incepind cu 01.01.2011), de ce plata soldelor nu este legată de timpul de muncă, de ce solda este legată de o ierarhie militară şi un lucru foarte important de cunoscut, că soldele nu se stabilesc în raport de salariul mediu pe economia naţională. Toate acestea au condus la aplicarea mecanică a unei metode de calcul care este discriminatorie întrucât se aplică la ambele categorii şi la pensionarii civili şi la pensionarii militari, dar unii au plătit conbtribuţii la un fond de pensii iar alţii nu, considerând că ar fi putut contribui ceea ce nu este egal cu a contribui. Ori prin Legea 119 se trimite la calcularea unui punct de pensie lunar raportându-se la salariul mediu pe economia naţională ceea ce conduce la obţinerea unui punctaj artificial care măreşte pensia militară şi mai mult. Mărirea este artificială neavând ceva comun cu principiile ierarhiilor militare pe baza cărora s-au stabilit soldele la un anumit moment, creşterea nejustificată ţinând mai de grabă de perioadele când au funcţionat militarii. Astfel că raportându-se soldele la salariul mediu pe economia naţională în perioada anilor ‘50-60 când acesta era de 366 lei punctul de pensie se duce nejustificat la 4-5 şi chiar 6 ceea ce este enorm. Fără susţinere într-o contribuţie, creşterea punctului de pensie devine artificială. Acest artificiu de calcul neancorat în realitate şi neavând nici suport juridic a condus la creşterea pensiilor militare, mărindu-le cu mult faţă de soldele, de gradul şi de funcţiile cu care au ieşit aceştia la pensie. Astfel un lt. col.care a avut pensie de 2650 lei şi care a trecut in rezerva in anul 1985 îi creşte nejustificat pensia cu 1400 lei, primind 4050 lei mai mult decât un general fost comandant corp de armată care a ieşit în 2005. De altfel, şi un maistru militar în baza acesui calcul aberant, beneficiază în prezent de o creştere a pensiei de la 1700 lei la 3300 lei , avind in final o pensie mai mare decit a unui colonel, pensionat dupa 2005.

d) Această lege nu a ţinut seama că o armată funcţionează în baza unei ierarhii şi că militarii au avut întotdeauna alte critreii de pensionare pe baza unor principii statuate de două secole, care păstrează o scară ierarhică şi valorică inclusiv la trecerea în rezervă. Legea 119 /2010 tocmai acest lucru face, dărâmă această scară anulând Legea 164/2001 construită pe baza unor principii amintite mai sus, denaturând modul de calcul şi stabilire a pensiilor militare.

Deşi le-au crescut la toţi pensionarii militari solda tarifară brută ca bază de calcul a pensiei prin aplicarea acestui algoritm, pentru acei ofiţeri care au ieşit la pensie şi de pe funcţii de comandă, Legea 119/2010 le anulează indemnizaţia de comandă ce apărea în baza de calcul în vechile decizii, ceea ce a condus la o diminuare per-total, aceştia fiind cei 10% cărora li s-au diminuat pensia, tocmai acelora care au condus armata, de unde rezultă şi caracterul distrugător prin renunţarea la principiile ierarhiei militare la trecerea în rezervă.

Această creştere enormă nejustificată a pensiilor militare, fără precedent în istoria drepturilor băneşti va aduce grave prejudicii fondului de pensii civil dacă această lege nu va fi abrogată urgent.

Toţi acei care se bucură de creşterea pensiei militare acum, trebuie să înţeleagă că nicăieri în lume cineva nu poate primi o creştere la pensie fără a pune în spatele acestei cresteri o dovadă, un document că a contribuit cândva, cu ceva la acel fond de pensii. Neexistând o contribuţie fizică la acel fond nici o instanţă de drept corecta nu va sustine acest principiu.

1.2. Modul de elaborare şi aducere la cunoştinţă a adeverinţelor cu veniturile realizate de către fiecare militar în rezervă dovedeşte încalcarea flagrantă a prevederilor art. 5 din O.G. 33/2002, privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice şi locale, cât şi ale art.125 din H.G. 257/2011, pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii 263/2010, prin care se face referire la răspunderea pe care o au angajatorii sau orice alţi detinători de arhive pe linia legalitătii, exactităţii şi corectitudinii datelor înscrise în adeverinţele pe care le eliberează, în vederea stabilirii, recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie. Starea de fapt creată pe parcursul lunilor ianuarie şi februarie 2011, ca urmare a emiterii unor decizii de recalculare ilegale, este arhicunoscută şi de aceea nu mai fac referire la ea.

1.3. A fost emisă şi publicată în Monitorul Oficial nr. 81/31.01.2011, Ordonanţa de Urgentă nr.1, care la art.3 precizează: „pentru revizuirea pensiilor se utilizează metodologia de calcul prevazuta în anexa nr.3, astfel:

· se determină punctajul lunar prin raportarea veniturilor lunare la salariul mediu brut/net din luna respectivă;

· se determină punctajul anual prin împărţirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv;

· punctajul mediu anual se determină prin împărţirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate la stagiul complet de cotizare. Stagiul complet de cotizare prevazut la art.1, este de 20 ani”.

Am subliniat această anexa pentru a demonstra faptul ca acest stagiu de cotizare astfel stabilit produce efecte nedorite, datorită contextului legislativ general diferit raportat la perioadele de timp în care pensionarii şi-au desfăşurat activitatea militară.

1.4. Având în vedere ca în categoria pensionarilor militari se includ cadre militare pensionate atat înainte de 1995, anul în care s-a aprobat Legea nr. 80 privind Statutul cadrelor militare, cât şi dupa acest an, era firesc ca acea comisie de specialişti care s-a ocupat de metoda de calcul a pensiilor militare, (paşii descrisi anterior) să se fi gândit si la art. 92 din acest statut în care se precizează ” limitele de vârsta în grad şi stagiile minime în grad mult mai reduse faţă de perioada anterioară acestui statut, precum şi la Legea nr.164/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin care, în conformitate cu art.12, se precizează ca “vârsta de pensionare s-a diminuat de la 60 ani (cu raport scris, prelungire pâna la 62 de ani) la 55 ani pentru gradul de colonel, 53 ani pentru lt.col., 47 ani pentru maior, etc”. Pentru acest considerent era imperios necesar ca stagiul de cotizare de 20 de ani, sa fie diferenţiat pentru cei care au fost pensionati de la 60 de ani în sus si pentru cei care au fost obligati prin Legea nr. 80/1995 să se pensioneze la limita de virsta in grad (55 ani, 53 ani, etc.).

Dar pe lângă situaţia mai sus amintită, pentru intrarea ţarii noastre în N.A.T.O, s-au desfiinţat zeci si sute de unităţi militare, iar mare parte din cele existente au fost restructurate. Din acest motiv au fost trecute în rezervă foarte multe cadre militare. Plăţile compensatorii acordate în condiţiile O.U.G. nr.7/1998 nu au reprezentat “pensia anticipata aferenta”, asa cum eronat a susţinut ministrul apărării naţionale în Conferinţa de presă din data de 09.06.2011.
Spre exemplificare: doi militari care şi-au început cariera militară la 20 de ani şi au ieşit la pensie, conform legislaţiei în vigoare, la 60 de ani şi respectiv la 55 de ani, vor primi pensii diferite: admiţând, că pentru fiecare an punctajul anual este 1, rezultă că punctajul mediu anual este diferit şi ca atare şi pensiile sunt diferite, astfel: 60 de ani – 20 ani = 40 ani lucraţi, rezultă astfel un punctaj mediu anual = 2 (40 : 20); 55 ani – 20 ani = 35 ani lucraţi, rezultă un punctaj mediu anual = 1.75 (35:20).


Probabil, veţi spune că unul a lucrat mai mult, iar celălat mai puţin , ceea ce este adevarat, dar cu ce este vinovat militarul care a lucrat mai putin, întrucât pensionarea s-a facut nu din vina lui, ci din cauza legislaţiei în vigoare la acea dată?!

Concluzia nr.1 : pensiile militarilor trecuţi în rezervă înainte de 1995, vor fi cu cel putin 12,5% mai mari decât cele ale pensionarilor care au trecut în rezervă în baza legii 164/2001.

1.5. Ordonanta de Urgenta nr. 1/ 2011, are doar trei anexe, astfel:

· Anexa nr.1 referitoare la cuantumul soldelor de grad si soldelor de functie minime corespunzatoare gradelor militare detinute;

· Anexa nr. 2 – salariul mediu anual şi minim pe ţară;

· Anexa nr. 3 – referitoare la metodologia de calcul.

Am enumerat aceste anexe şi conţinutul lor pentru a demonstra faptul că, în conformitate cu art 8 alineatul 1 din Metodologia de calcul privind revizuirea pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională,”… veniturile brute/ nete după caz, realizate lunar, utilizate la calculul punctajului lunar, cuprind drepturile salariale şi cele asimilate acestora, încasate de beneficiari conform legislaţiei în vigoare la data acordarii lor”. Aceste drepturi sunt enumerate de la punctele a) la g). Ori, surprinzator că O.U.G nr.1/2011, nu face referire decât la pct. a), respectiv: „… retribuţia tarifară lunară/solda lunară/ salariul de baza de încadrare lunar, inclusiv indexari, compensaţii, indemnizaţii de conducere/comandă, salarii, solde de merit şi alte drepturi similare prevăzute de legislaţia în vigoare la acea dată”, în timp ce la veniturile prevăzute la punctele b, c, d, nu se face nici o menţiune.
Ar fi fost corect şi imperios necesar ca şi pentru aceste drepturi asimilate să existe precizari privind modul de stabilire şi reconstituire conform legii, în situaţia în care acestea nu se pot identifica, din moment ce aceste drepturi asimilate salariilor sunt prevăzute în metodologia de calcul, iar legislatia economico-financiara la acea data exista, cel putin in arhiva, iar restul datelor necesare in memoriile personale.

Oare este întâmplătoare această omisiune, având în vedere, ca până în anul 1990, statele de salarii se prelucrau odată pe lună, de către actualele C.M.Z.-uri (Centre Militare Judeţene) pentru toate unităţile din raza lor de activitate, pe acele calculatoare cu cartele perforate?! In acest fel, unitaţile militare care nu au avut sistem informatic propriu de calcul (situaţie în care erau majoritatea unităţilor militare), au întocmit state suplimentare de mână, cu modificările în evoluţia militară (avansări, promovări în funcţie, acordarea de recompense şi premii anuale, etc.) intervenite pe parcursul unei luni. Aceste state suplimentare erau îndosariate cu actele de cheltuieli, care dupa Legea contabilitatii aveau termen de pastrare în arhivă 5 ani de zile, după care conform ordinelor în vigoare se distrugea arhiva respectivă. Iată că acel procent de 12,5% (creştere pentru cei pensionati înainte de 1995 şi diminuare pentru cei pensionaţi dupa acest an) continuă sa fie influenţat pozitiv sau negativ în funcţie de identificarea sau nu a drepturilor asimilate salariilor lunare, de norocul fiecăruia de a-şi fi desfăşurat activitatea într-o unitate cu sistem de calcul informatic sau nu.

Acesta este şi motivul pentru care perioadele de referinţă în activitatea militară coincid cu perioada de început şi sfârşit ale fiecărei luni, ca şi când toate modificarile s-au produs numai cu data de întâi a lunii şi nu şi pe parcursul unei luni. Legislaţia privind salarizarea cadrelor militare prevede foarte clar că plata drepturilor salariale se face începând cu data producerii lor şi nu cu data de întâi a lunii următoare, asa cum sunt reflectate aceste venituri în toate bazele de date care au servit la recalcularea/revizuirea pensiilor.


Concluzia nr.2 : Deşi această arhivă nu mai există, ea putea fi reconstituită prin consultarea extraselor din ordinele de zi pe unitate (proces extrem de greoi) care se pastrează la fel ca şi statele de salarii şi în care se găsesc premiile, recompensele sau datele de la care s-au produs modificări în evoluţia militară a fiecarui militar, precum şi orice alte venituri asimilate drepturilor salariale, dar care nu au fost consultate, din motive numai de factorii din M.Ap.N., M.A.I., şi S.R.I. cunoscute. De asemenea, se puteau consulta datele din dosarele personale ale cadrelor, în care aceste drepturi sunt înscrise.1.6. Mergând mai departe, procentul de creştere sau diminuare a pensiei revizuite suferă modificări şi în ceea ce priveşte respectarea anexei nr. 1 la O.U.G. 1/2011, privind modalitatea de utilizare a datelor din anexa nr.1, în sensul că, solda corespunzatoare unui grad militar cuprinde mai multi coeficienţi de încadrare a funcţiei (exemplu: lt.col de la 3.10 la 3.50), iar la calculul efectiv al pensiei revizuite a fost folosit numai coeficientul minim (respectiv 3.10), dezavantajând cadrele militare care au fost încadrate pe functii cu coeficienţi mai mari de 3.10 (până la coefientul maxim de 3.50). In plus de aceasta, statutul cadrelor militare permitea încadrarea pe o funcţie prevazută cu un grad superior celui pe care îl aveai la momentul numirii în funcţie. Anexa nr.1 din O.U.G.1/2011 prevede numai cuantumul soldelor de grad si soldelor de funcţie minime corespunzatoare gradelor militare deţinute. Există rezervişti care au primit decizii de revizuire cu solde de grad şi funcţie mai mici decât cele prevăzute în Anexa 1 din OUG nr.1/2011. Majoritatea rezerviştilor au deţinut funcţii superioare gradului şi logic ar fi trebuit ca veniturile luate în calcul, să fie mai mari decât cele minime specificate în OUG nr.1/2011. Această situaţie poate avea două cauze: ori nu s-au identificat toate documentele din perioada respectivă, ori Anexa nr.1 din OUG nr.1, este greşită.

1.7. Pe parcursul perioadei de recalculare/revizuire nu s-a încercat absolut deloc, identificarea sau reconstituirea actelor originale, doveditoare a veniturilor realizate, respectându-se întrutotul prevederile O.U.G.nr. 1/2011. Dimpotrivă, s-a creat un cerc vicios, intenţionat, care a vătămat drepturile pensionarilor militari. Demersurile noastre cât şi ale altor colegi care au fost adresate conducerii M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I, Caselor de pensii sectoriale din aceste Ministere, C.M.Z.-ului de care aparţine fiecare pensionar, precum şi unităţilor care păstrează arhiva militară, au rămas fără răspuns sau, eventual, cu un răspuns standard, negativ.

1.8. În temeiul art.41 din legea 80/1995 şi a OUG.90/2001, toate cadrele militare au semnat un contract privind exercitarea profesiei de cadru militar în activitate, în care se stipuleaza printre altele următoarele clauze:

· Perioada pentru care se încheie contractul este pană la limita de vârstă în grad;

· În situaţia înaintării în gradele următoare limita de varstă în grad, pâna la care contractul îşi produce efectele, este limita de varstă a ultimului grad obţinut;

· Pe timpul exercitării contractului părţile au drepturile şi obligaţiile prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Concluzia nr. 3: In acest context, conducerile M.Ap.N., M.A.I., S.R.I., şi Guvernul şi-au permis să nesocotească Legea nr. 80/1995 care nu este abrogată, precum şi OUG. 90/2001. Prin urmare , noi am fost obligaţi să ieşim la pensie, în urma aplicării acelor condiţii impuse, nu am ieşit de bunăvoie.


2. Procesul de recalculare şi revizuire a pensiilor militare organizat şi condus de către M.Ap.N., M.A.I. şi S.R.I. în baza Legii 119/ 2010 şi a OUG nr.1 /2011, conţine multe greşeli şi erori datorate modului de comunicare a factorilor de raspundere din M.Ap.N. , M.A.I. şi S.R.I. pe parcursul derularii procesului de recalculare şi revizuire a pensiilor militare astfel:

2.1. Haosul a fost generat nu doar de modul de aplicare a actelor normative cât şi de comunicarea de care am avut parte pe site-ul ministerului, dublată de expedierea pe tot parcursul anului a deciziilor de revizuire, bineânteles doar a celor majorate cu intrarea în plată de la diferite date ale anului 2011.

2.2. Cât priveste comunicarea de pe site-ul ministerului, datele şi informaţiile au fost repetate, astfel: la data de 09.06.2011, însoţită şi de o conferintă de presă a ministrului, care spre deliciul celui care o reciteste, va observa ca este plină de laude elecorale şi fapte personale care treptat, s-au dovedit de cele mai multe ori a fi false. Spre exemplificare, pentru a demonstra ritmicitatea datelor prelucrate şi făcute public, s-au observat constant câteva situatii generalizate şi anume:

· Pensiile scăzute pană la data de 09.06.2011, au rămas identice pana la 23.12.2011, inclusiv pe decizia de revizuire, deci nici vorbă să se intreprindă ceva în folosul completarii bazei de date ;

· Pensiile care au fost afişate pe data de 09.06.2011, sub cuantum de 3.000 lei au fost păstrate în cuantum identic cu cel din decembrie 2010, fapt ce conduce la ideea ca nu s-au (re)calculat de loc, sau probabil au fost menţinute intentionat la acelaşi nivel pentru a se dovedi că ministrul şi premierul şi-au îndeplinit promisiunea facută, aceea ca pensiile sub 3.000 lei să nu scadă. Ministrul a anunţat în conferinţa de presă din 09.06.2011, că procesul de revizuire s-a încheiat. Ne punem întrebarea, după această perioadă, ce pensii au mai fost revizuite şi de ce nu s-au expediat deciziile de revizuire finalizate?!

2.3. Ca urmare a sesizărilor facute în special din partea S.C.M.D., la data de 29 iunie 2011, toate acele pensii egale în cuantum cu cel din decembrie 2010, afişate pe site-ul ministerului, au fost crescute arbitrar cu sume mai mari sau mai mici în funcţie de cuantumul pensiei avute anterior procesului de revizuire. Pe baza acestor creşteri comunicate prin intermediul site-ului s-au adresat acele felicitari din partea ministrului, tuturor celor cu pensii egale sau majorate, ceea ce a demonstrat faptul ca totul este în scop electoral. Deciziile de revizuire expediate au fost, în primul rând, pentru cei cărora pensiile au crescut, astfel încât în luna decembrie au primit în plată pensia mărită şi un procent din diferenţa pentru anul 2011, deşi O.U.G. nr.1/2011 prevede la art. 7 alineatul 1 “… regularizarea se va face pâna la 31 martie 2012, prin stabilirea sumelor de plată sau de recuperat…”, deci sumele achitate în plus, atât în luna decembrie cât şi pe parcursul anului 2011, probabil, au fost date, tot în scop electoral, mascat.

2.4. La data la care va transmitem aceasta petitie, haosul in ceea ce priveste revizuirea pensiilor militare continua din mai multe puncte de vedere, astfel:

a. procesul de revizuire nu este incheiat, intrucit se mai primesc si alte decizii, sunt ofiteri care au primit dupa 01.01.2012 alte doua sau 3 decizii de revizuire;

b. Desi in conformitate cu art.1 al.(2) din O.U. nr.1/2010 se prevede:” Obligatia identificarii si transmiterii la casele de pensii sectoriale a veniturilor realizate lunar de catre fiecare beneficiar, in vederea efectuarii revizuirii prevazute la alin.(1) revine institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala in cadrul carora beneficiarul si-a desfasurat activitatea.”Acest lucru nu s-a facut si nu se face, dovada cea mai concludenta este ca dupa demersuri repetate U.M. 02405 Pitesti, prin adresa nr. PML 12/23.02.2012 raspunde unui solicitant astfel: “Tinand cont de faptul ca pe adresa institutiei au sosit un mare numar de petitii transmise anterior datei la care a fost inregistrata petitia d-voastra si, intrucit, rezolvarea acestor solicitari presupune studierea multor documente intocmite intr-o perioada foarte mare de timp, raspunsul catre d-voastra nu poate fi expediat in termenul legal. Aceste petitii sunt rezolvate in ordinea inregistrarii lor, astfel incit raspunsul la solicitarea d-voastra va fi expediat imediat ce va fi intocmit.” Mentionam faptul ca la data de 23.11.2011 cind aceste date au fost solicitate initial de catre ofiter, raspunsul a fost o simpla repetare a bazei de date furnizata de catre C.M.Z., dar cu atit mai mult, scrisoarea a fost redirectionata inca spre alte trei U.M., care evident au raspuns ca nu figureaza in baza de date. Deci, pe linga superficialitatea de care dau dovada cei antrenati in acest proces, isi mai bat joc si de oameni punindu-i pe drumuri, cheltuind bani si in plus asteptind din nou la rind pentru a li se putea raspunde la cele solicitate.

c. Haosul continua si prin faptul ca unii ofiteri cu decizii de revizuire diminuate fata de cuantumul anului trecut, beneficiaza in continuare de acelasi vechi cuantum. Ce sa mai intelegem?

Concluzia nr. 4: Acest haos evident în procesul de recalculare/revizuire a pensiilor militare, agravat prin consecinţele propagandei mincinoase a creat mari nemulţumiri în rândul pensionarilor, care au primit pensiile diminuate, deşi pe site-ul M.Ap.N. acestea figurau, mărite. Dupa data de 01.01.2012 acest haos continua, tocmai prin faptul ca procesul de revizuire nu este definitivat, nu sunt culese toate datele necesare completarii bazei de date. Totul s-a lucrat numai de dragul de a marca procesul de revizuire ca atare, dar fara o raspundere din partea cuiva pentru aceste rezultate care sunt departe de adevar, atit in ceea ce priveste baza legala cit si partea practica.

3. In temeiul celor de mai sus, vă adresăm rugămintea ca Ministrul Apărării Naţionale, Ministrul Administraţiei şi Internelor, Directorul S.R.I. să fie interpelaţi în Parlament în legătură cu această dezordine, un adevărat genocid asupra unei părţi însemnate a pensionarilor militari şi, în numele nostru, să le adresaţi următoarele întrebări:

a. Care sunt ţările din Europa în care principiul contributivităţii la cadrele militare se aplica?

b. Respectă deciziile justiţiei şi dacă da, de ce nu ia în considerare soluţiile favorabile date în aest sens de către diferite tribunale şi Curţi de Apel, care au caracter definitiv si irevocabil?

c. Oare dumnealui ca fost militar, a fost plătit pentru 8 ore ca şi ceilalţi salariaţi civili sau pentru 24 din 24 ore?

d. Cum s-a facut experimental aplicarea algoritmului de calcul privind recalcularea, revizuirea pensiilor militare, pe ce eşantion, cu date reale sau ipotetice, la ce concluzii s-a ajuns, la ce creşteri şi descreşteri, sau poate acestea nu au putut fi cuantificate. Dacă au fost cuantificate, coincide această cuantificare cu rezultatul final obtinut?

e. De ce în găsirea bazelor de date nu s-a insistat pe respectarea legislaţiei naţionale şi specifice în vigoare?

f. De ce în comunicarea facută pe diferite site-uri s-au împletit la perfecţie politicile de campanie electorală cu cele legate de revizuirea pensiilor? In acest context, dacă este sincer să recunoască care este răsplata multor ofiţeri în rezervă care s-au înscris în rândurile U.N.P.R.? Cum explică domnia sa sensul documentelor trimise de către Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în rezervă şi retragere, Filialelelor judeţene, din septembrie şi decembrie 2011, cu nr.775, 776, 1062 şi 1063? Să înţelegem că are vreo legatură cu păstrarea subiectivă al unui cuantum mărit al pensiei?

g. Care este scopul pentru care a emis Ordinul nr. M.S.132/28.12.2010, pentru modificarea anexei nr.1 la “Normele metodologice privind încadrarea în conditii deosebite şi alte condiţii specific cadrelor militare în activitate” aprobate prin Ordinul ministrului apararii nationale nr. M.116/2002 ? Oare acesta nu este un motiv de discriminare între cadrele militare active si rezervisti? Oare este întâmplător, faptul că se aplică din anul 2011, dată ce coincide cu aplicarea Legii nr.263/2010 ? Pentru eliminarea acestei discriminări, se are în vedere extinderea prevederilor acestui ordin şi asupra ofiţerilor trecuţi în rezervă înaintea acestei date?

h. Dacă domnii din fruntea M.Ap.N., M.A.I., şi S.R.I., s-ar identifica cu orice militar în rezervă căruia i-a scăzut dramatic pensia militară (între 1% -60%), singurul venit din care trăieşte şi ar mai fi obligaţi să restituie diferenţa aferentă anului 2011( între 2000 – 10.000 lei), care le-ar fi cu adevărat starea sufletească şi cum pot trăi, fără remuşcările inerente nedreptăţilor comise?

i. Daca procesul de revizuire nu este incheiat, cum si-a permis cineva sa ne diminueze dreptul pe care l-am dobindit in conditii legale si pe deasupra sa faca si nistre regularizari tot atit de ilegale ?

j. Daca se considera ca pensiile obtinute in baza unor legi anterioare sunt ilegale sau nesimtite asa cum unii politicieni au afirmat in repetate rinduri, atunci de ce nu au curajul sa faca aceste regularizari cu trei ani in urma asa cum prevede legislatia juridica referitoare la prescriptibilitatea unei creante?

Concluzia nr.5: În situaţia în care domnul Ministru al Apărării Naţionale va da răspunsuri adecvate acestor întrebări, ne rezervăm dreptul de a nu-i acorda credibilitate maximă ţinând cont de atitudinea partinică a domniei sale, care este în contradicţie cu aspiraţiile multor subordonaţi. Militarii în rezervă, de toate gradele, din toate structurile de apărare şi ordine publică au suferit, împreună cu familiile lor, condiţiile unei vieţi operative, plină de restricţii şi servituţi. Sunt camarazi aflaţi la o vârstă la care nu se mai pot apăra împotriva abuzurilor, unii sunt paralizaţi din prea mult sacrificiu, iar cei mai numeroşi sunt posesorii unor boli cronice care necesită tratament permanent şi de specialitate. S-au emis succesiv, câte 3 – 5 decizii de revizuire cu date contradictorii, în scopul vulnerabilităţii dreptului nostru de acces la justiţie. Pe fondul sărăcirii, înfometării unor camarazi, excluderii noastre din procesul luării deciziilor publice, al învrăjbirii şi manipulării s-a încercat discreditarea noastră, motiv pentru care suntem îndreptăţiţi să ne apărăm, prin mijloace constituţionale. Poporul român căruia i s-a violat dreptul de a iubi armata sa, ne-a conferit, prim manifestările sale, legitimitatea acţiunii noastre. Vom manifesta în continuare paşnic şi civilizat aşa cum am făcut-o, de fiecare dată, pentru că noi respectăm şi apărăm principiile şi instituţiile statului de drept. Vă reamintim „dragi politicieni” faptul că, încă din anul 1990, majoritatea ofiţerilor armatei (din toate componentele forţelor armate, definite prin Legea Apărării Naţionale) au acţionat cu multă responsabilitate, pentru stabilizarea situaţiei politico – sociale şi aşteptau de la factorul politic o decizie privind alianţele politico – militare. Într-o proporţie covârşitoare, ofiţerii români vedeau în NATO şi Comunitatea Europeană, obiectivele politico–militare de importanţă strategică. Nu uitaţi, că generalii şi ofiţerii cărora le-au fost tăiate ilegal pensiile militare, sunt aceia care, în Planurile de Mobilizare, conduc structurile operaţionale!

Concluzia finală: Ofiţerii şi generalii, care astăzi sunt în rezervă au pregătit terenul fertil pentru accesul românilor în NATO şi v-au oferit posibilitatea dumneavostră, politicienilor, de a lua decizii politice într-un climat de stabilitate şi securitate.

4. Din situaţia de fapt expusă mai sus vă adresăm respectuoasa rugăminte de a dispune următoarele măsuri:

4.1. Alcătuirea imediată a unei comisii parlamentare formată din experţi în domeniul financiar-contabil, care să constate greşelile enorme şi evidente care s-au produs în procesul de recalculare şi revizuire a pensiilor militare. Este evident pentru orice persoană de bună credinţă că nu s-a dispus nici de timpul suficient şi nici de personal calificat pentru prelucrarea cantităţii uriaşe de date şi informaţii aferente dosarelor de pensionare ale celor peste 170.000 de militari în rezervă.

4.2. Solicitaţi oprirea imediata a regularizărilor, în sensul de a nu reţine de la cei cu pensii diminuate, sumele stabilite arbitrar, începând cu 01.01.2011, până la revizuirea actelor normative şi a bazelor de date, concomitent cu terminarea proceselor înaintate în justiţie. Procedând astfel, veţi stopa hărţuirea militarilor în rezervă, demonstrând ca ţelul cel mai de preţ este normalitatea şi nu dezbinarea.

4.3. Pentru corectarea abuzurilor împotriva militarilor apreciem, că nu mai pot fi aplicate soluţii tehnice ci, numai soluţii politice în Parlament, deoarece justiţia este complet depăşită, asupra proceselor noastre ea acţionând mecanic şi mai putin juridic.

4.4. Cadrele militare nu ar trebui înregimentate politic, deoarece este necesar sa-şi menţină demnitatea şi să primească respectul societăţii pentru activitatea ce au depus-o şi o depun în folosul ţării.

Va solicităm ca, în termenul legal, să ne comunicaţi modul de soluţionare a petiţiei şi măsurile dispuse.

Data 10.03.2012

Preşedintele SCMD,

CLUJ-NAPOCA